โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 : การส่งเสริมสุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชนตำบลอิสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
จากการทำงานร่วมกันระหว่างสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต ตำบลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ความคิดเห็น