นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ 17 มิถุนายน 2566

ความคิดเห็น