นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12 พฤษภาคม 2566


ความคิดเห็น