เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรม MIS คณะพยาบาลศาสตร์ จัด ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 13 ทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง

ความคิดเห็น