ผู้วิจัย

อดิศักดิ์ พรมลา ภควัฒน์ จันดี ชูศักดิ์ ยาทองไชย และวิไลรัตน์ ยาทองไชย*

บทคัดย่อ

This research aims to 1) build a depression prediction model for undergraduate students using data mining with the decision tree technique and 2) develop a mobile application of the depression prediction system for undergraduate students. Data collections were from the 674 online questionnaires for students' depression. The data were then classified with the decision tree technique and J48 algorithm to create the student depression model and evaluate the model with 10-fold and 100-fold cross-validation methods using the Weka program. The model has to incorporate into the depression prediction system for undergraduate students that run on Android. The development of the system used JavaScript, Node.js, React Native, and MySQL. Use 45 purposive samples of students for the system satisfaction study. The results showed that the factors associated with the depression model have six personal and nine depression factors with 90.19% accuracy, 89.65% precision, 90.81% recall, and 90.23% f-measure. The system consists of two parts: the depression prediction part that can display four levels of prediction (normal, mild depression, moderate depression, and severe depression) along with the recommendation message, and the system administration part for the administrators. The system uses of students found that at the highest level of satisfaction (x̅ = 4.28, S.D. = 0.63)

บรรณานุกรม

กรมสุขภาพจิต, (2562). แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต. ค้นจาก: https://dmh.go.th/test/. กรรณิการ์ กาญจนสุวรรณ ชนัญญา จิระพรกุล และเนาวรัตน์ มณีนิล. (2563). ภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาสาขาทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพสาขาหนึ่งของประเทศไทย. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 65(4), 343-354. จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ และกมลวรรณ แตงสุข. (2561). เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 19(1), 11–13. ช่อทิพย์จันทรา. (2562). ความเครียด.ภาวะซึมเศร้า.และวิธีจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่.1.หลักสูตรสาธารณสุข ศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและ นานาชาติครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา. 1492 – 1504. ฐาปกรณ์ เรือนใจ ณัฐวรินทร์ กฤติยาภิชาตกุล พิลาสินี วงษ์นุช และวิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก. (2559). ความชุกและปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ลำปางเวชสาร, 37(1), 9-15. ทวนธน บุญลือธีราพร สุภาพันธุ์ น้องเล็ก วราดิศัยสุทธาสินี สุวรรณกุลอุไรวรรณ อกนิตย์ ฑิภาดา สามสีทอง มานิตย์ แซ่เตียว พัชรี พรรณพานิช และจิตตวีร์ ภัทรวัชช์รวีร์. (2565). การคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าในนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 5(2), 114–124. บรรจง เจนจัดการ, จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส และชนัดดา แนบเกษร. (2561). ปัจจัยทํานายภาวะซึมเศร้า ของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดจันทบุรี. วารสาร 168 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 30(2), 62–75 บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. วราวุฒิ นาคบุญนำ. (2564). การพยากรณ์ภาวะซึมเศร้าด้วยวิธีการเหมืองข้อมูล. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สายชล สินสมบูรณ์ทอง. (2558). การทำเหมืองข้อมูล=Data mining. กรุงเทพฯ:จามจุรีโปรดักท์. อุไรวรรณ อินทร์แหยม ปวีณา อวยพร อุษามณี ทองประสงค์ และคงเทพ บุญมี. (2563). การศึกษาวิธีการจำแนกประเภท อาการภาวะซึมเศร้าโดยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล. Sci & Tech.J.NKRAFA.[2020] 16(1), 92 – 100. SingleCare Administrators. (2023). Depression statistics 2023. Available from: https://www.singlecare.com /blog/news/depression-statistics/

ความคิดเห็น