สาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับเกียรติในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณิตศาสตร์ (วท.บ.) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยคณะกรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้:
– รองศาสตราจารย์ วิรัตน์ พงษ์ศิริ ซึ่งเป็นประธานกรรมการ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนศักดิ์ ศิริโสม ซึ่งเป็นกรรมการ
– รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ ซึ่งเป็นกรรมการ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นโอกาสที่สำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และการได้รับเกียรติในโอกาสนี้เป็นการยืนยันถึงความเสียสละและความพยายามของคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในสาขาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งานนี้เป็นสัญญาณให้กำลังใจและแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น และเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสร้างนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการที่ดีและมีคุณภาพในอนาคต

 

ความคิดเห็น