นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการไอที : (IT BRU CAMP)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ 3 มิถุนายน 2566

ความคิดเห็น