นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 – 4 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โดยถ่ายทอดการใช้เครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเพิ่มช่องทางสู่การตลาดออนไลน์ สำหรับสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านบุลาว
ณ ศาลาประชาคมบ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 

 

 

ความคิดเห็น