กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ดนตรีศึกษา – ดุริยางคศิลป์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สาขาวิชาดนตรีศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – วันศุกร์ ที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๖

ณ หอประชุม อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ดนตรีศึกษา – ดุริยางคศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ดนตรีศึกษา – ดุริยางคศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

ความคิดเห็น