ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวด
Robinson Lifestyle School Music Contest 2023
วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ Robinson Buriram
โดยอาจารย์ 3 ท่าน จากคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1. อาจารย์ ดร.จิรานุวัฒน์ ขันธจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา

2. อาจารษ์ วีระยุทธ สุทโธ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา

3. อาจารย์ ดร.รพีพล หล้าวงษา อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา

การประกวด
Robinson Lifestyle School Music Contest 2023
วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ Robinson Buriram

ความคิดเห็น