เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือ มรภ.บร. กรมการข้าว และกรมชลประทาน จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร Training for Trainers ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ในการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกข้าว ก่อนลงพื้นที่จริงเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้ แก่ภาคประชาชนในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือวิกฤตภัยแล้ง

     โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายองค์ความรู้ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้แทนจากกรมการข้าว นายพีระพงศ์ รัตนบุรี ผู้แทนจากกรมชลประทาน และนายศิวสรรค์ ขอบใจกลาง หัวหน้ากลุ่มเกษตรกร และ ผศ.ดร. วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าว ระบบการจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าว และการผลิตข้าวของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 รวมถึงบรรยายเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (3S) รู้จักภัยแล้งประเภทต่างๆ  สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย การใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อติดตามภัยแล้ง และบรรยายโปรแกรมประยุกต์ระบบการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิทยากรจาก GISTDA ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รวมทั้งสิ้น 40 คน ทั้งนี้ในอนาคต GISTDA มีแผนสนับสนุนการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้เป็นรูปแบบ Credit Bank ต่อไป

 

ความคิดเห็น