ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์กำกับแถวบัณฑิต
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564
ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันที่ 10 กันยายน 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในวันที่ 10 กันยายน 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล อุปนายกนายกสภามหาวิทยาลัย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นำผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้ารับปริญญาบัตรจำนวน 909 คน ในการนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกะโร ป.ธ.๓) นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน นายกัมพล ตันสัจจา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ความคิดเห็น