สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด“พิธีบายศรีสู่ขวัญ”ต้องรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมการรับน้องที่จัดมาอย่างต่อเนื่องช่วยส่งเสริมความภาคภูมิใจในสถาบัน สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างพี่น้อง และยังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การมีระเบียบวินัยของนักศึกษาและยังช่วยให้น้องใหม่สามารถปรับตัวสู่การเรียนระดับมหาวิทยาลัย

ความคิดเห็น