สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับคุณมงคล เดชสงคราม ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบประปา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดเก็บระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงานสามารถลดขั้นตอน ข้อผิดพลาดในการทำงาน และง่ายต่อการตรวจสอบ สามารถบริหารบุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโปรแกรมระบบประปา ซึ่งการอบรมชำระค่าลงทะเบียนจะได้รับโปรแกรมสำเร็จรูปใช้งานฟรีตลอดอายุการใช้งาน การอบรมจัดขึ้นในวันที่ 19-20 มิถุนายน พ.ศ.2566  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น