8/9/66 อบรมการสร้างแบรนด์สินค้า และความรู้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จัดโดย หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม .. วิจัยคราม เขาคอก

 

 

             

 

ความคิดเห็น