วันที่ 15 ก.ย. 2566 ร่วมกิจกรรมเดือนเกิดทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ลานองค์พระพุทธัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น