กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ได้เชิญ ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการสร้างสรรค์ศิลปะเปเปอร์มาเช่ เพื่อนำเศษกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์และสามารถนำเศษวัสดุที่เหลือใช้มาดัดแปลงเป็นของตกแต่งและสร้างรายได้ โดยมีนักเรียนชั้น ป.3โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 58 คน เข้าอบรม ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น