การพัฒนามโนทัศน์ เรื่อง ฤดูกาลและการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Stellarium ร่วมกับ Class Action (Development of Sun’s Apparent Motion and Seasons Conceptions of Pre-Service Science Teacher by Using Stellarium Astronomy Software with Class Action)

สุวิทย์ คงภักดี1 และเทพพร โลมารักษ์2, a)

Suwit Khongpugdee1 and Tepporn  Lomarak2, *

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

1Assistant Professor,   Department of Basic Science and Mathematics, Faculty of Science, Thaksin University

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1Assistant Professor, Department General Science, Faculty of Education, Buriram Rajabhat University

a) Corresponding email: tepporn.lm@bru.ac.th

บทคัดย่อ

มโนมติดาราศาสตร์เรื่องฤดูกาลและการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นนามธรรมยากต่อการอธิบายของครูให้นักเรียนเข้าใจ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติฤดูกาลและการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสอนโดยใช้โปรแกรม Stellarium ร่วมกับ Class Action กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาเคมี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 33 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาดาราศาสตร์และอวกาศในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบปลายเปิด จำนวน 10 ข้อ ใช้วัดความเข้าใจมโนมติฤดูกาล (1, 2, 3, 4 และ5) และมโนมติการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ (6, 7, 8, 9 และ10) ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัย พบว่านิสิตครูส่วนใหญ่มีมโนมติคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับฤดูกาลและการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ก่อนเรียน แต่หลังจากนิสิตได้รับการสอนโดยใช้โปรแกรม Stellarium และ Class Action ทำให้นิสิตส่วนใหญ่มีความเข้าใจมโนมติฤดูกาลและการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น

คำสำคัญ : มโนมติคลาดเคลื่อน สเตลลาเรียม ฤดูกาล การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์

Abstract

Astronomical concepts of seasons and the motion of the Sun are abstract and difficult to explain to students. Therefore, this research aimed to study the change of season concept and the movement of the sun among pre-service science teachers who were taught by using Stellarium program incorporating with Class Action. Thirty-three pre-service chemistry teachers which were selected from 3rd year students who enrolled in Astronomy and Space in the second semester of the academic year 2021. An open-ended test items were used to assess concepts of seasons (item 1 – item 5) and apparent motion of the sun (item 6 – item 10). After learning by using Stellarium incorporating with class action, most pre-service science teachers had increase understanding of the seasons and the motion of the sun.

Keywords: Misconception, Stellarium, Season, Sun Motion

Link : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RDIBRU/article/view/259448

 

ความคิดเห็น