พุธที่ 6 กันยายน 2566 เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบวิจัยและการรับข้อเสนอโครงการวิจัย Fundamental fund (FF) ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น