กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ โครงการพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน ของโรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์ ซึ่งมีการจัดโครงการเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และเกิดทักษะประสบการณ์จริง การบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อให้น้องๆนักเรียนและบุคลากรได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ความคิดเห็น