ประเมินการมีส่วนร่วม กับชุมชน ในการพัฒนากระบวนการผลิต และแก้ไขปัญหาความยากจน ผ่านคณะทำงาน คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น