เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ได้เดินทางออกพื้นที่เพื่อ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม  ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น