เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการ นอกสถานที่เพื่อสำรวจ เก็บข้อมูลเบื้องต้น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านจาน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
บรรยาย:ความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น)

ความคิดเห็น