การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ปีการศึกษา 2565  วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566

กรรมการประเมิน มีดังนี้

1. รศ.ดร.นิศานาจ โสภาพล

2. รศ.ดร.เชษฐา จักรไชย

3. ดร.มาลัยวัลย์ ตรีโมกข์

 

ความคิดเห็น