พลังงานนับเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย  รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายด้านการใช้พลังงานการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น  เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ  โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

สื่อประชาสัมพันธ์ มีความจำเป็นอย่างมาก ในการช่วยในการปลูกจิตสำนึก ให้กับนักศึกษาในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งการอนุรักษ์พลังงานในมหาวิทยาลัย สามารถเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากนักศึกษาถือเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยดูแลส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานในระหว่างการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานเป็นเป้าหมายร่วมกัน ทำให้การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานดังกล่าว เป็นนโยบายและหลักการที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน เป็นไปอย่างมีระบบและสามารถวัดผลได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

          ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษาตระหนักถึงแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย

ตามที่งานอนุรักษ์พลังงานได้จัดโครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์เพื่อรณรงค์การลดใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๑๑ คน บัดนี้ คณะกรรมการได้ตัดสินการประกวดตามเกณฑ์การประเมินเรียบร้อยแล้ว ผลการประกวดโครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์เพื่อรณรงค์การลดใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย มีดังนี้

                             รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ นายจีรภัทร์ ภัทรเมธากูล

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ นางสาวณัฎฐิกา หามาลา

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ นายกิติศักดิ์ ศรีตาแสน

                             รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวนันท์นภัส ไกรสินธุ์

                             รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวสุภาพร สว่างวงค์ไชย

                             รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวจรัญญา บำรุงแคว้น

ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านครับ

 

ความคิดเห็น