วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา13.00-15.00 เข้าร่วม meeting สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   ในครั้งนี้ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์ผู้สอนภาษาจีน โดยได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้เนื้อหา รายวิชา ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรภาษาจีน ให้เป็นไปตามแนวทางของ outcome-based education (OBE )

ความคิดเห็น