เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ได้เข้าอบรมเพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี “การโค้ชการออกแบบโครงงานแก่นักเรียน” เมื่อโจทย์มีความเฉพาะของบริบทในสังคมและชุมชน ครูจึงต้องสามารถออกแบบทำงานที่หลากหลาย รู้จักกระบวนการคิดสร้างสรรค์มาแก้ปัญหา ดังนั้นแทนการติดเครื่องมือแบบสำรวจ และสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ครูต้องสามารถโค้ชนักเรียนให้เข้าใจการออกแบบ “สร้างเหตุ แล้วสังเกตผล” จัดโดยโครงการพัฒนาทักษะครู เพื่อโค้ชการเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัย (RBL) ปีที่ 2

ความคิดเห็น