วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 นิเทศ ติดตามความก้าวหน้าในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการระหว่าง TPCK, CLIL, PBL และ CBL ของครูในสายนิเทศ ในรูปแบบออนไลน์ 

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 PLC คัดเลือกตัวแทนสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ในรูปแบบออนไลน์ โดยให้คุณครูแต่ละคนนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อคัดเลือก Best Practice สำหรับเสนอในห้องรวมต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ความคิดเห็น