เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ช่วงเวลา 08.30 น. – 10.30 น.
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น