เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมสัมมนาแยกตามสาขาวิชา ณ หอประชุมช่อกล้วยไม้ อาคารเรียน 10 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น