เข้าร่วมเสวนาวิชาการประจำปี 2566 ในรูปแบบออนไลน์
เรื่อง “แนวทางสู่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น” (The journey of outstanding academic libraries)
วันที่ 24 กรกฏาคม 2566

ความคิดเห็น