โครงการ “การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฐานสมรรถนะ”
วันที่ 16และ 23 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุมพุทธรักษาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น