เมื่อวันที่ 16 และ 23 กรกฎาคม  2566 ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฐานสมรรถนะ”
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร  และสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2565
  

ความคิดเห็น