22-23 กรกฎาคม 2566 ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและการวิจัย เรื่อง การเขียนบทความวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ และวิธีวิจัยแบบผสมผสาน จัดโดยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความคิดเห็น