วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เข้าร่วมนำเสนอโครงการยุทธศาสตร์ ในนิทรรศการนําเสนอและแสดงผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2566 ระยะปลายน้ำ ณ โถงชั้น 1 อาคาร 19 สิริวิชญากร คณะครุศาสตร์

ความคิดเห็น