สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เชิญ ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ ประธานหลักสูตรศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์ วิชาเอกศิลปศึกษา (คบ. 4 ปี) วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

 

ความคิดเห็น