อาจารย์ดร.โยธิน จ่าแท่นทะรังค์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครการพัฒนาบุคลากรภายในจัดอบรมการผลิตคลิปวีดิทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัตรการ

ความคิดเห็น