การอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การใช้โปรแกรม Power BI เพื่อการนำเสนอข้อมูล”
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17213
อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น