งานพัฒนาภาษา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบ BRU English Test ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17212-17213 ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.30-17.00 น.
มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการสอบ จำนวน 119 คน

ความคิดเห็น