เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฐานสมรรถนะ”
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2565
3. เพื่อสร้างความเข้าใจของการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา 2565 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้ทราบกระบวนการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ

ความคิดเห็น