วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมถึงกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

ความคิดเห็น