วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.00น. – 16.00น. เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ซึ่งเป็นโครงการซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย 

ความคิดเห็น