เข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“การผลิตคลิปวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์”
วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
BRU Studio

ความคิดเห็น