วันที่ 7 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.30น. – 12.00น. เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม ซึ่งเป็นโครงการซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย 

ความคิดเห็น