เข้าร่วมประชุมสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ การยกระดับการศึกษา
ด้วยการบูรณาการศึกษากับการทำงาน (CWIE) ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น