วิทยากรบรรยายการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรค #โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมผู้ประกันตนปี 2556 วันที่ 28 มิถุนายน 2566 สสอ.พลับพลาชัยและรพ.พลับพลาชัย

ความคิดเห็น