คณะกรรมการขับเคลื่อนงาน ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม ร่วมจัดทำแผน ปฏิบัติการ ขับเคลื่อน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ งานด้าน ววน ระยะ 3 ปี ระดับจังหวัด

ความคิดเห็น