นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566

ความคิดเห็น