สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมมือกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ จัดค่ายการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ สร้างสรรค์การทำแผนที่ ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม การสำรวจทรัพยากรด้วยอากาศยานไร้คนขับ เครื่องมือและเทคโนโลยีการสำรวจ วิทยากรบรรยายโดยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

โดยฐานเครื่องมือและเทคโนโลยีการสำรวจ บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ  ทะนันไธสง ประกอยด้วย รูปลักษณ์ องค์ประกอบ มาตราส่วน การกำหนดตำแหน่งด้วยระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinate System)ระบบพิกัดกริด UTM (Universal Transvers Mercator Coordinate System) รวมถึงการใช้เครื่องมือในการวัดและหาพื้นที่จริงบนภูมิประเทศ

ความคิดเห็น