พิธีไหว้ครูนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลาประมาณ 08.20 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น